Prostor Manifesto, 8. 6. 2018

Prostor Manifesto, 8. 6. 2018

Akustická kytara, elektrická kytara, zpěv, elektronika

 

Koncert v prostoru Manifesto 8. 6. 2018. Foto Jan Mudra

 

Koncert Strašnice